×

Węgry


FACKELMANN Hungaria KFT
Noszlopy U.1
H-1103 Budapest
Hungary

Tel: (+36) 1 432 1477
Fax: (+36) 1 432 1475
Email: info@fackelmann.hu
HP: www.fackelmann.hu

Geschäftsführung Ungarn Wolfgang Kalbacher, Verkaufsleiterin Ungarn Frau Luca Fazekas.

Ein Blick in den Budapester Showroom